Gegevensbeschermingsbeleid

1. INLEIDING

BVBA Scheldimmo, BVBA Bouwcentrale Schelderode en BVBA Geo-Thermics (hierna samen genoemd: de “Onderneming”) hechten veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. In het bijzonder willen wij de gegevens van o.a. onze klanten, leveranciers, werknemers en andere contactpersonen beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen.

Wij willen u door middel van dit Gegevensbeschermingsbeleid informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Wij vragen dat u dit Gegevensbeschermingsbeleid aandachtig leest, vermits deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van dit Gegevensbeschermingsbeleid en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

2. TOEPASSINGSGEBIED

Dit Gegevensbeschermingsbeleid heeft betrekking op alle diensten die door (of aan) ons worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.

3. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

BVBA Scheldimmo (KBO 0439.127.215), BVBA Bouwcentrale Schelderode (KBO 0439.870.749) en BVBA Geo-Thermics (KBO 0832.169.532), allen met maatschappelijke zetel te 9820 Schelderode, Bosstraat 54, zijn de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken van uw persoonsgegevens. In overeenstemming met artikel 26 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”), bevestigen wij u dat de onderlinge regeling tussen de vennootschappen aldus is dat de verantwoordelijkheden volgend uit deze verordening gecentraliseerd worden bij BVBA Scheldimmo.

Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming / GDPR.

4. PERSOONSGEGEVENS

Naar gelang uw activiteiten en uw relatie tot onze onderneming, zullen wij de hieronder beschreven persoonsgegevens verwerken. Behalve enkele beperkte uitzonderingen voor ons personeel, verwerken wij geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens (“gevoelige gegevens”).

Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking.

5. VERWERKINGSDOELEINDEN EN RECHTSGROND

5.1 Gegevens van klanten

In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens van onze klanten en opdrachtgevers, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: uw persoonlijke identificatiegegevens, beroepsgebonden identificatiegegevens; financiële (identificatie)gegevens, gegevens in verband met incidenten in het kader van de beroepsuitoefening, beeldopnames voor de opvolging van de werven en rijksregisternummer (alleen voor de opvolging van welzijnsverplichtingen of aanwezigheidsregistratie).

De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met onze klanten, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketing activiteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang.

Indien u hiermee instemt, dan worden uw contactgegevens doorgegeven aan mogelijke potentiële klanten bij wijze van referentie. U kan uw toestemming hiervoor op elk moment intrekken.

5.2 Gegevens van leveranciers en onderaannemers

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van onze leveranciers en onderaannemers, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: uw persoonlijke identificatiegegevens, beroepsgebonden identificatiegegevens; financiële (identificatie)gegevens, gegevens in verband met incidenten in het kader van de beroepsuitoefening en rijksregisternummer (alleen voor de opvolging van welzijnsverplichtingen of aanwezigheidsregistratie).

De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomst, het leveranciersbeheer en de boekhouding. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang.

5.3 Gegevens van personeel

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze werknemers in het kader van ons personeelsbeheer en de loonadministratie. Gelet op de specifieke aard ervan, wordt deze verwerking meer uitgebreid geregeld in een afzonderlijk Gegevensbeschermingsbeleid voor werknemers.

5.4 Andere gegevens

Naast de hierboven voorziene gegevens verwerken wij ook persoonsgegevens van anderen, zoals de gegevens van:

* architecten- en studiebureaus, veiligheidscoördinatoren, certificatiebureaus en keuringsorganismen;

* onze bestuurders en zaakvoerders;

* verzekeringsmaatschappijen en makelaars;

* mogelijke nieuwe klanten/prospecten;

* nuttige contacten binnen onze sector en netwerkcontacten.

De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten, direct marketing en public relations. De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst.

6. DUUR VAN DE VERWERKING

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben.

Gegevens van klanten en leveranciers zullen in principe na een termijn van tien jaar na de oplevering van de werken of na de beëindiging van de samenwerking uit onze systemen worden verwijderd, behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moet bewaren, in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn, of indien u ons zelf gevraagd heeft de gegevens nog langer bij te houden.

7. RECHTEN

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de GDPR delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt:

* Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.

* Recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie (verbetering) van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.

* Recht op gegevenswissing of beperking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de GDPR. Wij kunnen de gegevenswissing of beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

* Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht de door u zelf betreffende persoonsgegevens, die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

* Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

* Recht van intrekking van de toestemming: Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.

* Automatische beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

U kan voormelde rechten uitoefenen door contact op te nemen met BVBA Scheldimmo, info@scheldimmo.be, tel. 09 / 362.42.18.

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel. 02 274 48 00

Fax. 02 274 48 35 E-mail: commission@privacycommission.be

U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.

8. DOORGIFTE AAN DERDEN

Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door overheidsdiensten, banken en verzekeringsmaatschappijen, evenals derde dienstverleners, zoals o.a. onze IT-leverancier, boekhouder, bedrijfsrevisor en professionele raadgevers. De gegevens worden ook binnen de Onderneming, intra-groep, doorgegeven.

Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau.

De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.

Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden worden, onze activiteiten zouden worden overgedragen of indien wij failliet verklaard zou worden. Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. U zal evenwel erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn.

Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketing bureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

9. TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan de Onderneming aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

10. TOEGANG DOOR DERDEN

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan dit Gegevensbeschermingsbeleid.

11. NOG VRAGEN?

Indien u na het lezen van dit Gegevensbeschermingsbeleid verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met BVBA Scheldimmo, info@scheldimmo.be, tel. 09 / 362.42.18, of per post naar Bosstraat 54, 9820 Schelderode.